August 25, 2013

രാമ രാമ രാമ രാമ രാമ രാമ പാഹിമാം


രാമ രാമ രാമ രാമ രാമ രാമ പാഹിമാം
രാമപാദം ചേരണേ മുകുന്ദരാമ പാഹിമാം
രാക്ഷസാന്തക മുകുന്ദ രാമ രാമ പാഹിമാം
ലക്ഷ്മണ സഹോദര ശുഭവതാര പാഹിമാം
(രാമ രാമ)

നാമുഖേന്ദ്ര ചന്ദ്ര ശങ്കരാദി
ദേവരൊക്കെയും പാൽക്കടൽക്കകം കടന്നു
കൂടിടുന്ന ഭക്തിയായി...
(രാമ രാമ)


വാഴ്ത്തിടുന്ന സുക്ത പംക്തി
കേട്ടുണർന്നു ഭംഗിയിൽ മങ്ങിടാതനുഗ്രഹം
കൊടുത്ത രാമ പാഹിമാം...
(രാമ രാമ)

രാവണേന്ദ്രജിത്തു കുംഭകർണ്ണരാദി ദുഷ്ടരെ
കാലനൂർക്കയച്ചു ലോകശാന്തി ഞാൻ വരുത്തിടാം
(രാമ രാമ)എന്ന സത്യവാക്കുരച്ചു കൊണ്ടു നല്ല വേളയിൽ
ഭൂമിയിൽ അയോധ്യയിൽ പിറന്ന രാമ പാഹിമാം
(രാമ രാമ)


ഭാര്യയായ സീതയൊത്തയോധ്യ നോക്കി വന്നിടും
രാമനെ പരശുരാമനന്നെടുത്ത കാരണം
(രാമ രാമ)

ദർപ്പശാന്തിയേകി നല്ല വൈഷ്ണവം ധനുസ്സിനെ
കൈക്കലാക്കി വന്നു ചേർന്ന രാമ രാമ പാഹിമാം...
(രാമ രാമ)


ലക്ഷ്മി തന്റെയംശമായ സീതയോത്ത് രാഘവൻ
പുഷ്ടമോദമന്നയോധ്യ തന്നിൽ വാണിരിക്കവേ
(രാമ രാമ)


രാജ്യഭാരമൊക്കെ രാമനേകുവാൻ ദശരഥൻ
മാനസത്തിലോർത്തു വച്ചു രാമ രാമ പാഹിമാം...
(രാമ രാമ)

എങ്കിലും വിധിബലത്തെ ആദരിച്ചു രാഘവൻ
സീതയൊത്തു ലക്ഷ്മണാ സമേതനായ് മഹാവനം
(രാമ രാമ)

ചെന്നിരക്കവേ അടുത്തു വന്നൊരു ഭരതനായ്
പാദുകം കൊടുത്തു വിട്ട രാമ രാമ പാഹിമാം...
(രാമ രാമ)

(കുറെ വേർഷനുകൾ കണ്ടു. ഓർമ്മയുള്ളതും പൊതുവെ കേൾക്കുന്നതുമായ ഒരു വേർഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു)

CyberJalakam

ജാലകം