May 1, 2017

നാടന്‍പാട്ടുകളും കുട്ടിപ്പാട്ടുകളും

1.

അത്തള പിത്തള തവളാ*ച്ചി

ചുക്കുമേലിരിക്കണ ചൂലാപ്പ്

മറിയം വന്ന് വിളക്കൂതി

ഗുണ്ടാ മണി സാറാ പീറാ ഗോട്ട്.

ഗോട്ട് അടിച്ച് കൈ മലര്*ത്തി വച്ച് കളി തുടരുന്നു

2.

അക്കുത്തിക്കുത്താന വരമ്പേ കയ്യേ കുത്ത് കരിങ്കുത്ത്

ചീപ്പ് വെള്ളം താറാമ്മെള്ളം താറാമ്മക്കള കയ്യേലൊരു ബ്ലാങ്ക്

അക്കര നിക്കണ ചക്കരപ്രാവിന്റെ കയ്യോ കാലോ ഒന്നോ രണ്ടോ

വെട്ടിക്കുത്തി മടക്കിട്ട്.

3.

ഞ-നൊ-രു-മ-നു-ഷ്യ-നെ ക-ണ്ടു

അ-യാ-ളു-ടെ നി-റം എ-ന്ത്?

(പച്ച) പ-ച്ച. (ച്ച തൊട്ട വിരല്* ഔട്ട്)

4.

ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്

അഞ്ച്, ആര്, ഏഴ്, എട്ട്

എട്ടും മുട്ടും താമരമൊട്ടും

വടക്കോട്ടുള്ള അച്ഛനുമമ്മയും

പൊ-ക്കോ-ട്ടെ.

5.

നാരങ്ങാ പാല്

ചൂട്ടയ്ക്ക് രണ്ട്

ഇലകള്* പച്ച

പൂക്കള്* മഞ്ഞ

ഓടി വരുന്ന

<>(വരുന്ന ആളുടെ പേര്)<> പിടിച്ചേ

6.

കട്ടുറുമ്പിന്റെ കാത് കുത്തിന്

കാട്ടിലെന്തൊരു മേളാങ്കം

7.

അത്തിള്* ഇത്തിള്* ബെന്തിപ്പൂ

സ്വര്*ഗ രാജാ പിച്ചിപ്പൂ

ബ്ലാം ബ്ലീം ബ്ലൂം

8.

ഉറുമ്പേ, ഉറുമ്പേ

ഉറുമ്പിന്റച്ഛന്* എങട്ട് പോയി?

ചാത്ത്ണ്ണാന്* പോയി

നെയ്യില് വീണ് ചത്തും പോയി

കൈപ്പടത്തിന്റെ പുറകിലെ തൊലിയില്* നുള്ളി പിടിച്ച്,ഒന്നിനുമുകളില്* ഒന്നായി എല്ലാവരും പിടിച്ച് ഒര്രു ഉയര്*ന്ന ഗോപുരം പോലെ പിടിച്ച്, ആട്ടീ, ചത്തും പോയി എന്നു പറയുമ്പോള്* വിടണം.

9.

പിന്* പിന്* ദെസറപ്പിന്*

കൊച്ചിലോ ദെ അല്*മാസിന്*

ഹൌ ഹൌ തി കരബാവൊ

ബാ -തൊ- തിന്*

10.

ഉറുമ്പുറുമ്പിന്റെ കാതു കുത്ത്

അവിടന്നും കിട്ടീ നാഴിയരി

ഇവിടന്നും കിട്ടീ നാഴിയരി

അരി വേവിയ്ക്കാന്* വിറകിനു പോയി

വിറകേലൊരു തുള്ളി ചോരയിരുന്നു

ചോര കഴുകാന്* ആറ്റില്* പോയി

ആറ്റില്* ചെന്നപ്പോ വാളയെ കണ്ടു

വാളയെ പിടിയ്ക്കാന്* വള്ളിയ്ക്കു പോയി

വള്ളിയേ തട്ടീ തടു പുടു തടു പുടു തടു പുടൂ.

11.

മുറ്റത്തൊരു വാഴ നട്ടു.. വേലി കെട്ടി.. വെള്ളമൊഴിച്ചു.. കാവല്* നിര്*ത്തി.. വാഴ കുലച്ചു.. കുല കള്ളന്* കൊണ്ടു പോയി.. കള്ളന്* പോയ വഴി അറിയോ.. ഇതിലേ ഇതിലേ.. കിക്കിളി കിക്കിളി..

12.

അരിപ്പോ തിരിപ്പോ തോരണിമംഗലം

പരിപ്പൂ പന്ത്രണ്ടാനേം കുതിരേം

കുളിച്ച് ജപിച്ച് വരുമ്പം

എന്തമ്പൂ?

മുരിക്കുമ്പൂ!

മുരിക്കി ചെരിക്കി കെടന്നോളെ

അണ്ണായെണ്ണ കുടിച്ചോളെ

അക്കരനിക്കണ മാടോപ്രാവിന്റെ

കയ്യോ കാ*ലോ രണ്ടാലൊന്ന്

കൊത്തിച്ചെത്തി

മടം കാട്ട്.

ഇത് പാടുമ്പോളെക്കും കൈ മലറ്ത്തിയിരിക്കണം.

13.

അരിപ്പ തരിപ്പ

താലിമംഗലം

പരിപ്പുകുത്തി

പഞ്ചാരെട്ട്

ഞാനുമെന്റെ

ചിങ്കിരിപാപ്പന്റെ

പേരെന്ത്???

(അവസാനം വന്ന ആള്* ഒരു പേരു പറയുന്നു - 'പ്രമോദ്' പിന്നെ ഓരോരുത്തരേയും തൊട്ടുകൊണ്ട്)

പ്ര

മോ

ദ്ന്നാ

കു

ന്നു.

14.

അപ്പോം ചുട്ട്..അടേം ചുട്ട്

എലേം വാ*ട്ടി .. പൊതിം കെട്ടി

അമ്മൂമ അതേയ്..പോയ്..

ഏത്യേയ് പോയ്?

ഇതേയ്യ്..പോയ്.. ഇക്കിളി..കിളികിളി...

15.

ഒന്നാം കോരിക പൊന്നും തന്നാല്*

പെണ്ണിനെ തരുമോ പാണ്ഡവരേ

ഒന്നാം കോരിക പൊന്നും തന്നാല്*

ഏതും പോരാ സമ്മാനം

രണ്ടാം കോരിക പൊന്നും തന്നാല്*

പെണ്ണിനെ തരുമോ പാണ്ഡവരേ

രണ്ടാം കോരിക പൊന്നും തന്നാല്*

ഏതും പോരാ സമ്മാനം.

അങ്ങനെ പത്തു വരെ പാടും.

എന്നിട്ടും സമ്മാനം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞാല്* പിന്നെ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ഒരു ഓട്ടമാണ്

16.

ചാമ്പേ റോസക്കാ

കൊല കൊലാ മുന്തിരിങ്ങാ

നരീ നരീ ചുറ്റിവാ

17.

ഡും ഡും ഡും

ആരാത്?

ഞാനാണ്

എന്തിനു വന്നു?

പന്തിനു വന്നു.

എന്ത് പന്ത്?

മഞ്ഞപ്പന്ത്

എന്ത് മഞ്ഞ?

മുക്കുറ്റി മഞ്ഞ

എന്ത് മൂക്കുറ്റി?

പീലി മൂക്കുറ്റി

എന്ത് പീലി?

കണ്*പീലി

എന്ത് കണ്ണ്?

ആനക്കണ്ണ്

എന്ത് ആന?

കാട്ടാന

എന്ത് കാട്?

പട്ടിക്കാട്.

എന്ത് പട്ടി?

പേപ്പട്ടി.

എന്ത് പേ?

പെപ്പരപേ!!

18.

അപ്പോം ചുട്ട് അടേം ചുട്ട്

അപ്പന്റെ വീട്ടില്* ഓണത്തിനു പോമ്പം

ആ*ട കല്ല്

ഈട മുള്ള്

ഈട നായിത്തീട്ടം

ഈട കോയിത്തീട്ടം

ഈട ഇക്കിളി കിളി കിളി

ഇതും പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശിമാറ് കുട്ടികളുടെ കക്ഷങ്ങളില്* ഇക്കിളികൂട്ടും.

ആട=അവിടെ,ഈട=ഇവിടെ:കണ്ണൂറ് ഭാഷ.

19.

ആകാശം ഭൂമി

ആലുമ്മെ കായ

ആന വിരണ്ടാ

അടുപ്പില് പൂട്ടാം

20.

കള്ളും കുടിച്ച് കാട്ടില്* പോകാ?

ഉം.

കള്ളനെ കണ്ടാല്* പേടിക്ക്വ?

ഇല്ല.

ഫൂ' എന്നും പറഞ്ഞ് കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ഒറ്റ ഊതല്*.

കണ്ണു പൂട്ടിയാല്* പേടിച്ചു എന്നര്*ത്ഥം

21.

അണ്ടങ്ങ..മുണ്ടക്ക

ഡാമ ഡൂമ ഡസ്ക്കനിക്ക

കോക്കനിക്ക ഡെയ്..

അല്ലീ.മല്ലീ സെയ്.

പട്ടണങ്ക് പോ

22.

ജിമിക്കി ജിമിക്കി ജാനകി

വെള്ളം കോരാന്* പോയപ്പോള്*

അടുത്ത വീട്ടിലെ സായിപ്പ്

കണ്ണിറുക്കു കാണിച്ച്

എന്നാ മോളേ കല്യാണം

അടൂത്ത മാസം പത്തിന്

ഏതാമോളേ ചെക്കന്*

എക്സ്പ്രസ് ദിനകരന്*

23.

ആട്ടി കള

കാട്ടീ കള

നീട്ടി കള

പയ്യനെ

ഹൈലസമ്പിടി ഹൈലസ

24.

എന്തും പന്ത്?

ഏറും പന്ത്.

എന്തിനു കൊള്ളാം.

എറിയാന്* കൊള്ളാം.

ആരെ എറിയാന്*...........

എല്ലാവരേം എറിയാന്* ........എന്നാ പിടിച്ചോ.....

25.

ഉപ്പിനു പോകണവഴിയേതു ..

കായം കുളത്തിനു തെക്കെതു

(ഇതു മുഴുവന്* ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു)

26.

ആരാത്?

മാലാഖാ..

എന്തിനു വന്നു?

എഴുത്തിനു വന്നു...

എന്തെഴുത്ത്?

തലേലെഴുത്ത്...

എന്തു തല?

മൊട്ടത്തല...

എന്തു മൊട്ട?

കോഴിമൊട്ട...

എന്തുകോഴി?

കാട്ടു കോഴി...

എന്തു കാട്?

കുറ്റിക്കാട്?

എന്തു കുറ്റി?

കരണക്കുറ്റീ.. "ഠേ"

27.

എന്നെ വിളിച്ചോ?

വിളിച്ചു

ആര്*?

തെങ്ങിണ്റ്റെ ആര്*

എന്തു തെങ്ങ്*?

കൊന്നത്തെങ്ങ്*

എന്തു കൊന്ന?

കണിക്കൊന്ന

എന്തു കണി?

വിഷുക്കണി

എന്തു വിഷു?

മേട വിഷു

എന്തു മേട?

മണി മേട

എന്തു മണി?

28.

പൂപറിക്കാന്* പോരുമോ

ആരെ നിങ്ങല്*ക്കാവശ്യം

(ഒരു പേര്) ഞങ്ങള്*ക്കാവശ്യം

കൊണ്ട് പോണത് കാണട്ടമ്പിടി രാവിലേ

(പേര് പറഞ്ഞ ആളെ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ്*ക്കാര്* വലിച്ച് കൊണ്ട് പോകുന്നു)

29.

തങ്കപ്പന്* തലകുത്തി

ചന്തയ്ക്ക് പോയപ്പോള്*

തങ്കമ്മ പെറ്റത്

തവളക്കുട്ടി

ആന വിരണ്ടത്

ആലില്* തളച്ചപ്പോള്*

കൊമാങ്ങ പൂത്തത്

കൊട്ടത്തേങ്ങ

30

അക്കുത്തിക്കുത്താന

പെരുങ്കുത്തക്കരെ നിക്കണ ചക്കിപ്പെണ്ണിന്റെ കയ്യോ കാലോ

രണ്ടാലൊന്ന്, തട്ടീ മുട്ടീ മലത്തിങ്ക്ലാ

മലത്തിങ്ക്ലാ കൈപ്പത്തി മലര്*ത്തണം. അടുത്ത റൌണ്ടില്* "മലത്തിങ്ക്ല" എന്നത് മലര്*ത്തിയ കൈപ്പത്തിയില്* വന്നാല്*, ആ കൈ ഔട്ട്

31.

തപ്പോ തപ്പോ തപ്പാണി

തപ്പുകുടുക്കയിലെന്തുണ്ട്*

നാഴിയുരി ചോറുണ്ട്*

അമ്മാമന്* വന്നേ വിളമ്പാവൂ

അമ്മാമി തന്നേ ഉണ്ണാവൂ

....

"ദില് ഉപ്പുണ്ടോ? ദില് ഉപ്പുണ്ടോ?" (ഇതില്* ഉപ്പുണ്ടോ?)

എന്ന് ചോദിച്ച് ഓരോ വിരലുകളും മടക്കി വെക്കുന്നു. അവസാനം അഞ്ചു വിരലുകളും മടക്കി കഴിഞാല്*.

""അച്ഛന്റമ്മാത്തേക്ക് ഏത്യാ വഴീ, ഏത്യാ വഴീ "

എന്ന്* ചോദിച്ച് മടക്കിയ വിരലുകള്*ക്* മുകളിലൂടെ വിരലോടിച്ച് കുട്ടിയുടെ കക്ഷം വരെ എത്തിച്ച് കുട്ടിയെ കിക്കിളിയാക്കും

32.

വാ പൈങ്കിളി

പോ പൈങ്കിളി

പൊന്നും പൈങ്കിളി

പാറിപ്പോയ്.

കൈവിരലുകള്* നിവര്*ത്തിയും മടക്കിയൂം കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കുന്ന ഏര്*പ്പാടാണ്.

33.

ഐ സീ എ ചേരപ്പാമ്പ്..

ഓടിച്ചെന്ന് തെങ്ങുമ്മെക്കേറി..

ഹെഡ്ഡും കുത്തി നെലത്തിയ്ക്ക് വീണു..

ഹെഡ്ഡിലിത്തിരി മണ്ണായി..

ഹെഡ്ഡ് കഴുകാന്* ചെന്നപ്പൊ..

നോ വാട്ടര്*!!!

34.

അക്കുത്തിക്കുത്താന വരമ്പേ കയ്യേ കുത്ത് കരിങ്കുത്ത്

പന്ത്രണ്ടാന്* കുളിച്ചു വരുമ്പോള്*

പരിപ്പുകുത്തി പാച്ചോറു വച്ചു

ഞാനുമുണ്ടു, സഖിയുമുണ്ടു, സഖീടച്ചന്റെ പേരെന്ത്? മുരിങ്ങത്തണ്ട്

മുരിങ്ങതണ്ടും തിന്നവളെ, മുന്നാഴിയെണ്ണ കുടിച്ചവളേ

അക്കര നിക്കണ മാടപ്രാവിന്റെ കയ്യോ കാലോ വെട്ടിക്കുത്തി മടക്കണം ഒന്ന്.

(35)

ദോശമ്മേ ദോശ

കലക്കി ചുട്ട ദോശ

അച്ഛന് അഞ്ച്

അമ്മയ്ക്ക് നാല്

ചേട്ടനു മൂന്ന്

ചേച്ചിക്കു രണ്ട്

എനിക്കൊന്നേ (എണ്ണാന്* പഠിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും ലക്ഷ്യം)

(36)

അച്ഛന്* വന്നു

കസേരയിലിരുന്നു

റേഡിയോ എടുത്തു

മടിയില്* വച്ചു,

കീ കൊടുത്തേ (ഓരോ വരിയും കൈവിരല്* തുമ്പില്* നിന്ന് തുടങ്ങി അളന്ന്, ചെവി വരെയെത്തി കീകൊടുത്തേ എന്നു പറയുമ്പോള്* ചെവിപിടിച്ചു തിരിക്കും)

37.

"രാരി തത്തമ്മേ

എന്നെ കൊഴി കൊത്തല്ലേ

കോഴി കൊത്ത്യാലൊ

എന്റെ മാല പൊട്ടൂല്ലോ

മാല പൊട്ട്യാലോ

എന്നെ അച്ഛന്* തല്ലൂലോ

അച്ഛന്* തല്യാലോ

എന്നെ അമ്മ കൊല്ലൂല്ലോ

അമ്മ കൊന്നാലോ

എന്നെ വലിച്ചെറിയൂലോ

വലിച്ചെറിഞ്ഞാലോ

എന്നെ ചിതലരിക്കൂലോ

ചിതലരിച്ചാ*ലോ

എന്നെ കോഴി കൊത്തൂലോ"

38.

"അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു

കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടു,

മുങ്ങാപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തു

തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചു

വാണിപ്പിള്ളേരു വായിലിട്ടു"

39.

നാരങ്ങാപ്പാല് ചൂണ്ടയ്*ക്ക് രണ്ട്

ഇലകള്* പച്ച പൂക്കള്* മഞ്ഞ

ഓടിവരുന്നേ ചാടിവരുന്നേ

ഓമനക്കുട്ടന്റെ പേരെന്ത്..?

(കുട്ടികള്* വട്ടം നിന്ന് കൈകോര്*ത്ത് പിടിച്ച് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആട്ടിക്കൊണ്ട് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണിത്. ഇതിന്റെ അര്*ത്ഥം ഒന്നും ദയവുചെയ്*ത് ചോദിക്കല്ലേ...! : )

40.

ടം പടം പപ്പടം

പടം പടം പപ്പടം

അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരു പോലെ പപ്പടം

കണ്ണുള്ള പപ്പടം കവിളുള്ള പപ്പടം

അയ്യയ്യാ വീണുപോയി പൊടി പൊടി പപ്പടം ..!

41.

ഒരു പച്ചത്തവള ചാടിച്ചാടിപ്പോകുമ്പോള്*

ഒന്നും കൂടി വന്നെന്നാല്* അപ്പോഴെണ്ണം രണ്ട്..

രണ്ട് പച്ചത്തവള ചാടിച്ചാടിപ്പോകുമ്പോള്*

ഒന്നും കൂടി വന്നെന്നാല്* അപ്പോഴെണ്ണം മൂന്ന്

ഇതിങ്ങനെ പത്തുവരെ പാടും.

CyberJalakam

ജാലകം